तलको बक्समा युनिकोडका अक्षरहरु लेख्नुहोस् वा पेस्ट गर्नुहोस्:

युनिकोडका अक्षरहरू अनुसारको प्रीतिका अक्षरहरू तलको बक्समा हेर्नुहोस् :

तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षरहरु लेख्नुहोस् वा पेस्ट गर्नुहोस्:

प्रीति फन्टका अक्षरहरू अनुसारको युनिकोड तलको बक्समा हेर्नुहोस् :